|  |  |  |

The liturgy of Holy Week this year, that is, Passion Sunday, Holy Thursday, Good Friday, Easter Vigil and Easter Sunday (Day) has been scheduled as follows.
Please read carefully and respond as needed. Japanese Faithful who has no registration card at Matsudo Church is not allowed to join our masses, nor foreign nationals who do not regularly attend Matsudo Church masses.
The following measures are based on Stage 3 of Tokyo Diocese (different from governmental stage), restriction will be removed under Stage 2, and under Stage 4 all masses will not be open to the public.

 

 

March 28, 2021 [Passion (Palm) Sunday Mass]

Mass will be held according to the usual mass-time schedule that was carried out just before re-declaration of state of emergency:

<<Saturday19:05=Free, Sunday 9:00=Junior, 11:00=Middle, 14:00=Senior>>

No reservation, no adjustment.

 

April 4, 2021 [Easter Sunday Day Mass]

Just the same as Passion Sunday as mentioned above Mass will be held. 19:05 mass on the previous evening will not be held (Easter Vigil Mass at that time).

 

April 1, 2021 [Holy Thursday, the Lord’s Supper Mass]

April 2, 2021 [Good Friday, the Lord’s Passion Liturgy]

April 3, 2021 [Easter Vigil Mass]

Participants for the above three days will be decided by totally reservation only as the masses of Christmas last year. If applications are over the seating capacity, we adjust the number of participants. Please apply for reservation as the following steps:

  • Fill in the application form placed at the church office, write your name and address on the addressee column of a postal card, and give them to church staff no later than Sunday, March 21, 2021.
  • You will know the result by receiving the postal card addressed yourself.
  • Participants of Easter Vigil Mass (April 3) cannot join Easter Daytime Mass (April 4).

 

The term of subscription has closed.
 |  |  |  |

 

Trước hết, về Phụng vụ trong năm nay của Chúa Nhật Thương Khó (Lễ Lá), Thứ Năm tuần Thánh (Bữa Tiệc Ly của Chúa), Thứ Sáu tuần Thánh (Cuộc khổ nạn của Chúa Giê-su), Chúa Nhật Vọng Phục Sinh ( Đêm canh thức), Chúa Nhật Phục Sinh ( ban ngày ), dư định là sẽ tổ chức nên xin vui lòng xác nhận kĩ nội dung dưới đây, và đáp ứng những điều cần thiết kèm theo.

Ngoài ra, những người Nhật không đặt hộ tịch tại nhà thờ Matsudo, hay người nước ngoài không thường xuyên sinh hoạt tại nhà thờ Matsudo thì không thể tham gia tất cả Thánh lễ những ngày nói trên.

Hơn nữa,  những biện pháp sau đây,  trong các giai đoạn đối với giáo phận Tokyo (không phải của chính phủ), giới hạn cho giai đoạn [3], nếu dưới giai đoạn [2] thì những quy định trở nên không cần thiết, và nếu tiến lên đến giai đoạn[4] thì tất cả mọi Thánh lễ sẽ không được cử hành cách công khai nữa.

 

28/3 [Chúa Nhật Lễ Lá]

Sẽ được tổ chức theo như thời gian biểu của Thánh lễ theo độ tuổi mà đã được tiến hành trước khi tình trạng khẩn cấp được ban bố  (tối thứ bảy 19:05 = tự do ; 09:00 =  người trẻ; 11:00 = trung niên ; 14:00 = người cao tuổi). Không tiến hành đăng ký trước hoặc điều chỉnh bất cứ điều gì.

 

 

4/4 [Thánh lễ ban ngày Chúa Nhật Phục Sinh]

Sẽ tổ chức như Chúa Nhật Thương Khó (Lễ Lá)  bên trên. Tuy nhiên, không có Thánh lễ  lúc 19:05 vào tối ngày hôm trước ( tổ chức riêng biệt với Lễ đêm canh thức Phục Sinh).

 

01/04 [Thánh Lễ Tiệc Ly]

02/04 [Phụng vụ Cuộc Thương Khó của Chúa]

03/04 [Thánh Lễ vọng Phục Sinh]

Tương tự như Lễ Chúa Giáng Sinh năm ngoái, chúng tôi sẽ tập trung những người có nguyện vọng tham gia, nếu vượt quá số người chỉ định sẽ tiến hành thể chế hoàn toàn đăng ký trước.

  1. Những người có nguyện vọng, sau khi điền vào đơn đăng ký tại quầy lễ tân của nhà thờ Matsudo xin hãy nộp cho quầy lễ tân trước Chúa Nhật 21/03, cùng với bưu thiếp phát hành chính thức đã điền tên và địa chỉ của mình bên phía mặt dành cho người nhận.
  2. Kết quả sẽ được thông báo cho người có nguyện vọng  tham gia qua bưu thiếp đã đệ trình khi đăng ký.
  3. Những người đã tham gia Lễ Vọng Đêm Phục Sinh vào ngày 03/04 (thứ bảy), thì không thể tham gia Thánh lễ Phục Sinh vào ngày hôm sau 04/04 (Chúa Nhật).